تعريف تبليغات

براي تبلیغات Advertising تعاریف متعددي ارایه شده كه بررسی مقایس هاي آنها ضرورت چندانی ندارد. تعریفی كه در اوایل بحث از این واژه ارایه شد، در شرایط فعلی، از سوي بسیاري از مؤلفان و پژوهشگران عرصه تبلیغات و تعداد زیادي از مؤسسات مسئول ساماندهی تبلیغات و بازاریابی، نظیر انجمن بین المللی تبلیغات و انجمن بین المللی بازاریابی و انجمن آمریكایی بازاریابی AMA  پذیرفته شده است. این تعریف را یك بار دیگر و با كمی گسترش تكرار میكنیم:

»تبلیغات، هر شكلی از معرفی یا ترویج غیرشخصی اندیشه ها، کالا ها و خدمات است كه با پرداخت پول و با حامی مالی مشخص از طریق رسانه هاي جمعی انجام می گیرد و درصدد تأثیرگذاري بر مخاطبان معینی است.«

تبلیغات به قصد برانگیختن رفتار یا پاسخ تعریف شدهاي در مخاطبان مقصد انجام میگیرد. این پاسخ ممكن است ماهیتاً ادراكی باشد؛ مثال مصرف كننده، دیدگاه یا نگرش یا احساس خاصی درباره محصول یا نام تجاري پیدا می كند، یا این احساسات و نگرش ها به وسیله تبلیغات، تغییر می یابد. پاسخ می تواند در قالب یك رفتار باشد؛ به عنوان مثال، مصرف كننده، محصول را می خرد یا مقدار خریدش را افزایش می دهد. نه تنها مؤسسات تجاري، بلكه سازمانها و مؤسسات اجتماعی و غیر انتفاعی نظیر سازمان هاي خیریه، موزه ها و مؤسسات مذهبی نیز از تبلیغات در جهت رسیدن به هدف هاي مورد نظرشان استفاده می كنند. آنها می كوشند تا موجبات و انگیزه هایی را در جمعیت مقصد، ایجاد یا ترویج كنند. تبلیغات، شیوه مناسبی براي  آگاهی دادن به مخاطبان و ترغیب كردن آنان و ایجاد نوعی ترجیح در آنها نسبت به یك رفتار یا انتخاب و مصرف کالا ها ی خاص در سطح ملی ؛ مثال خریدن نوعی تلفن همراه، مصرف آب معدنی، خوردن شیر یا ترك یك عادت یا عمل ناپسند مثل سیگار كشیدن است. تبلیغ كنندگان، نسبت به شیوه مناسب در استفاده از بودجه هاي تبلیغاتی به منظور نیل به اهداف ارتباطی خود، دغدغه خاطر و نگرانی جدي دارند و همواره در جستوجوي راهكاري منطقی با حداكثر كارایی هستند.

 تبلیغات، بازتاب تمدن و ویژگی هاي فرهنگی و اجتماعی جوامع و كشورهاي مختلف است و علاوه بر نقشی كه در افزایش فروش دارد، براي بهبود ارزش نام تجاري، تقویت جایگاه شركت در افكار عمومی، ایجاد یا تغییر نگرش هاي مخاطبان و تنظیم مناسبات تجاري نیز به كار می رود.

تبلیغات تجاري Advertising با تبلیغات مردمی Propaganda ،عروفیت و استقبال عمومی و روابط عمومی تفاوت دارد. تبلیغات را میتوان به عنوان آگهی هاي طبقه بندي شده )نیازمندي ها در مطبوعات (، مفهومی ساده دانست و یا بر حسب نوع رسانه مورد استفاده، پدیده اي پیچیده تلقی كرد.

در كتاب هاي درسی و متون دانشگاهی، تعاریف متعدد و گوناگونی براي تبلیغات ارائه شده است. با پیدایش و رخنه رسانه هاي جدید در زندگی اجتماعی و دسترسی افراد به وسایل ارتباطی فراوان میتوان تعاریف قبلی را اصلاح و تكمیل كرد.

معروف ترین و پرطرفدارترین تعریف، از سوي »انجمن آمریكایی بازاریابی« AMAبه این شرح ارائه شده است:

»تبلیغات، هر نوع معرفی و ارتقاي غیرشخصی اندیشه ها، کالا ها و خدمات است كه با پرداخت پول انجام میشود و حامی مالی مشخصی دارد.«

با تجزیه و تحلیل تعریفی كه ارائه شد میتوان به نكات زیر دست یافت:

* تبلیغات، شكلی از ارتباط است كه براي برقراري آن، به رسان هاي كه حامل ارتباط است، پول پرداخت میشود.

هنگامی كه پرداختی در كار نباشد، ارتباط از نوع معروفیت و استقبال عمومی، و یا روابط عمومی است.

* تبلیغات، مستلزم یك ارتباط غیرشخصی است و هیچكس شخصاً آن را برقرار نمی كند.

* معرفی، براي ارتقا )ترویج( اندیشه ها، کالا ها و خدمات انجام می گیرد و در پی ایجاد آگاهی در مخاطبان و تسهیل فروش کالا ها به آنان است.

* تبلیغات، از سوي فرد یا شركت شناخته شده و مشخصی انجام میگیرد. این امر باعث میشود كه احتمال نشر و تبلیغ پیام هاي نادرست یا پیام هاي بی فایده و فاقد كاربري، كاهش یابد. اگر حامی مالی تبلیغ، مشخص نباشد، خریدار بالقوه نمی داند براي خرید محصول، اندیشه یا خدمت تبلیغ شده، به سمت كدام فرد یا شركت، گرایش پیدا كرده است.

از آنجا كه تبلیغات، جزئی از مجموعه ارتباطات بازاریابی یكپارچه است، براي آشنایی دقیق تر و علمی با مفهوم و كاربرد و روشهاي آن الزام است رابطه تبلیغات را با مفاهیم گسترده تري همچون »آمیخته بازاریابی« و »آمیخته ارتقا« بشناسیم.

همواره به یاد داشته باشید که گروه تبلیغاتی توزینو افتخار دارد که با ارائه خدمات بسیار زیادی در حوزه های مختلف تبلیغاتی و همچنین طراحی سایت و اجرای سمپلینگ و پروموشن همراه باشد شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با سایت توزینو و بخش وبلاگ همراه باشید.

به یاد داشته باشید که گروه توزینو در خدمات زیر همواره با شما همراه خواهد بود:

طراحی سایت

اجرای پروژه های بازاریابی و سمپلینگ

کمپین های جذاب تبلیغاتی و…

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما