تبليغات چیست

تعريف تبليغات براي تبلیغات Advertising تعاریف متعددي ارایه شده كه بررسی مقایس هاي آنها ضرورت چندانی ندارد. تعریفی كه در اوایل بحث از این واژه ارایه شد، در شرایط فعلی، از سوي بسیاري از مؤلفان و پژوهشگران عرصه تبلیغات و تعداد زیادي از مؤسسات مسئول ساماندهی تبلیغات و بازاریابی، نظیر انجمن بین المللی تبلیغات و انجمن بین المللی بازاریابی و انجمن آمریكایی بازاریابی AMA  پذیرفته شده است. این تعریف را یك بار دیگر و با كمی گسترش تكرار میكنیم: »تبلیغات، هر شكلی از معرفی یا ترویج غیرشخصی اندیشه ها، کالا ها و خدمات است كه با پرداخت پول و با…

Call Now Buttonتماس با ما