از آنجا كه تبلیغات، شكل ها و قالب هاي فراوانی دارد نمی توان درباره ویژگی هاي انحصاري آن اظهارنظر قطعی و كلی كرد. با این حال به چند ویژگی آن به شرح زیر میتوان اشاره كرد:

* تبلیغات میتواند با هزینه كمی به ازاي هر بار مواجهه، به توده هایی از خریداران برسد كه از لحاظ جغرافیایی، پراكنده اند.

* به علت ماهیت عمومی تبلیغات، مصرف كنندگان، محصوالت تبلیغ شده را استاندارد، مشروع و پذیرفتنی قلمداد می كنند.

* تبلیغات، صاحب کالا یا فروشنده را قادر می سازد كه پیام را چندین بار تكرار كند و این امكان را به خریدار نیز میدهد كه پیام هاي رقیبان مختلف را دریافت و با هم مقایسه كند.

* تبلیغات وسیع و بزرگ چیز مثبتی درباره اندازه، محبوبیت و موفقیت فرستنده پیام در دورن خود دارد.

* تبلیغات در عین حال، خیلی گران است و به شركت اجازه می دهد تا محصولات یا خدمات خود را با استفاده هنرمندانه از فنون چاپ، صدا و رنگ، برجسته و درخشان سازد.

* تبلیغات از یك سو میتواند براي ایجاد تصویري مناسب براي یك کالا در بلندمدت به كار گرفته شود )مثل تبلیغات نوشابه هاي معروف( و از دیگر سو قادر است جهش محسوسی در فروش ایجاد كند )مثل حراج تعطیلات آخر هفته كه ممكن است یك فروشگاه زنجیره اي اعلام كند.(

تبلیغات محدودیت هایی نیز دارد:

* گرچه این ابزار امكان دستیابی سریع به حجم عظیمی از مخاطبان را می دهد اما یك ابزار ارتباطی غیرشخصی است و نمی تواند به اندازه نیروي فروش شركت )فروشندگان(، ترغیب كننده باشد.

* تبلیغات فقط قادر است یك ارتباط یك سویه با مخاطب برقرار كند و مخاطب احساس نمیكند كه لازم است به پیام توجه كند یا به آن پاسخ دهد.

* علاوه بر این ها، تبلیغات میتواند بسیار پرهزینه باشد. گرچه برخی شكل هاي تبلیغات، مثل تبلیغات روزنامه اي و رادیویی را میتوان با بودجه هاي كمتري انجام داد، اما سایر شكل ها، همچون تبلیغات تلویزیونی، نیازمند بودجه بسیار بالایی است.

اما این مرحله به سه گام كاملا متفاوت تقسیم و تفكیك میشود كه »به ترتیب« عبارتند از:

-خالقیت آگهی

-تولید آگهی

-جلسه مشترك خلاقیت- تولید

خلاقيت آگهي

گام خلاقیت آگهی توسط گروه متخصصان تبلیغات به نام تیم یا گروه خالقیت طی می شود. در این گام، گروه خلاقیت از سه مجموعه معلومات و اطلاعات بهره میگیرند تا »متن« و »مفهوم« آگهی را بنویسند و در صورت نیاز، شكل كلی گرافیك یا تولید تیزري و غیره را »به طور كلی وغیردقیق« ترسیم و مشخص سازند. البته بدیهی است كه منظور از »كلی و غیردقیق« بودن، این است كه پیشنویس یا پیشطرح تهیه شده، فقط حاوي مفاهیم و واژگان و تصورات موجود در آگهی باشد. به هر حال، این سه نوع معلومات و اطالعات عبارتند از:

–یافته هاي چهارمرحله پیشین برنامه تبلیغاتی

-قوانین علمی دانش تبلیغات، مانند اصول و قوانین »زبان تبلیغات« »روانشناسی تبلیغات« »رفتار مصرف كننده« و غیره.

-پارامترهاي ویژه تعیین شده توسط موسسات پژوهشی تبلیغات كه عمدتا براساس معیارهاي قابل اندازه گیري تعیین میشود.

سه نوع معلومات و اطلاعات فوق، فقط توسط گروه خالقیت به كار گرفته میشوند، و گروه تولید و گروه هاي دیگر، هیچ دخالتی بر آنها نمی كنند. از سوي دیگر، گروه خالقیت، فقط مسئولیت خود را انجام میدهد و در كار هنري و تولید مانند گرافیك و تولید تیزري دخالت نمی كند.

البته در مرحله خالقیت، مشاوره هنري و ادبی نیز ممكن است ضروري گردد، یا خود گروه خلاقیت ممكن است راسا به خالقیت هنري و ادبی بپردازد كه معمولا هم انجام می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما