تبلیغات، امر پیچیده اي است، زیرا تبلیغ كنندگان فراوان و متفاوتی می كوشند تا به گونه هاي متفاوتی به مخاطبان، دسترسی پیدا كنند. گونه هاي مختلف تبلیغات را از نظر می گذرانیم.

تبليغات نام تجاري  

رایج ترین و قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف كننده است. نام دیگر آن، تبلیغات نام تجاري است كه بر توسعه هویت و تصویر بلند مدت یك نام تجاري تأكید دارد. این نوع تبلیغات می كوشد تا تصویري برجسته از نام تجاري یك محصول، ارائه و گسترش دهد.

تبليغات خرده فروشي

یک نوع تبلیغات، بر معرفی فروشگاه یا مكانی متمركز است كه انواع محصولات را میتوان از آنجا خرید یا خدمات معینی را ارایه می دهد. تبلیغات خرده فروشی، روي قیمت کالا، قابلیت دسترسی، مكان و ساعات كار فروشگاه تأكید دارد.

تبليغات سياسي
سیاست مداران براي ترغیب مردم به رأي دادن به آنان، از تبلیغات سیاسی استفاده می كنند و این امر، بخش مهمی از فرایند فعالیت هاي سیاسی در بسیاري از كشورهایی را تشكیل میدهد كه اجازه تبلیغات انتخاباتی را به نامزد ها می دهند. گرچه منبع مهمی براي ارتباط را رأي دهندگان است، لیكن انتقادات زیادي به این نوع   تبلیغات وارد می شود، زیرا اعتقاد بر این است كه تبلیغات سیاسی، بیشتر بر محو شكل و ظاهر قضایا ست و نه موضوعات و واقعیت ها.

تبليغات كتاب راهنما

نوع دیگري از تبلیغات كه مردم براي پیدا كردن اطلاعات مربوط به خریدن کالا ها یا استفاده از خدمات، به آن مراجعه می كنند، تبلیغات كتاب راهنماست. آشناترین شكل تبلیغات كتاب راهنما كتاب زرد ) Yellow pages )است، گرچه شكل هاي متفاوت دیگري هم دارد.

تبليغات پاسخ مستقيم

تبلیغات از این نوع را میتوان با استفاده از هر رسانه تبلیغی انجام داد كه پست مستقیم یكی از آنهاست، اما پیام با آنچه كه در تبلیغات ملی یا خرده فروشی وجود دارد، متفاوت است. پیام در تبلیغات پاسخ مستقیم می كوشد تا خرید مستقیم را برانگیزد. در این حال، مصرف كننده میتواند با تلفن یا پست، پاسخ دهد تا محصول به طور مستقیم و از طریق پست یا روشهاي دیگر به مصرف كننده تحویل شود.

تبليغات پيشه- به پيشه

این نوع تبلیغات شامل پیام هایی است كه به سوي خرده فروشان، عمده فروشان و توزیع كنندگان، همچنین خریداران صنعتی و افراد حرف هاي نظیر حقوقدانان و پزشكان هدایت میشوند. اكثر آگهی هاي مربوط به تبلیغات پیشه – به – پیشه در نشریات تخصصی، حرفهاي و تجاري چاپ می شوند. از این نوع تبلیغات، گاهی با عناوین تبلیغات شغل به شغل، تبلیغات شركت به شركت، تبلیغات كسب و كار به كسب و كار و تبلیغات تجارت به تجارت نیز یاد می شود.

تبليغات موسس ها

پیامهاي این نوع تبلیغات، متمركز بر ایجاد هویت براي شركت یا به دست آوردن افكار عمومی، هماهنگ با دیدگاه شركت است.

تبليغات خدمات عمومي

این نوع تبلیغات )PSA )درصدد انتقال یك پیام به نفع یك آرمان نیك، نظیر پرهیز از تخریب محیط زیست، بدرفتاري نكردن با كودكان، حمایت از بیماران تالاسمی و امثال آن است. این آگهی ها معمولا به طور رایگان توسط افراد و مؤسسات حرف هاي در عرصه تبلیغات، ساخته می شوند و فضا و زمان رسانه ها نیز براي پخش آنها به صورت رایگان یا با تخفیف بالا تخصیص می یابد.

تبليغات تعاملي

هر یك از مصرف كنندگانی كه دسترسی به رایانه و اینترنت داشته باشد می تواند از تبلیغات تعاملی بهره مند شود. آگهی ها از طریق صفحات وب و دیگر فنون و امكانات اینترنتی دریافت می شوند. در این حال، مصرف كننده می تواند به آگهی پاسخ دهد، آن را اصلاح كند، گسترش دهد، یا به آن بی اعتنایی كند همانطور كه میبینیم، با انواع مختلفی از تبلیغات روبه روییم و تبلیغات، در واقع، صنعتی گسترده و برخوردار از تنوع بسیار است. همه انواع تبلیغات، نیاز به خلاقیت، پیام هاي اصیل و تأثیرگذار و از لحاظ راهبردي معنی دار و برخوردار از جاذبه هاي لازم در اجرا دارد. گونه هایی از تبلیغات كه معرفی شدند، بخش عمده اي از فعالیت هاي تبلیغاتی را شامل می شوند، اما ممكن است بتوان انواع دیگري از تبلیغات را نیز بر این فهرست افزود

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما