تعيين قيمت محصول

تعيين قيمت محصول سه روش اصلي براي تثبيت قيمت نهايي محصول وجود دارد: روش آكادميك (علمي)اقتصادي:مستلزم درك اصولي از سياستهاي پيچيده تر قيمت گذاري در بازاريابي صحيح مي باشد. روش دوم درارتباط با مفهوم رقابتي كالاست كه بيشتر توسط شركتهاي بزرگ اتخاذ مي گردد. روش سوم ايجاب مي نمايد همه عواملي كه مقبولترين قيمت را در بازار ارائه مي نمايند،ملاحظه گردند. عوامل تاثيرگذار بر تعيين قيمت فروش محصول هزينه هاي مستقيم توليد كالا هزينه هاي غيرمستقيم توليدكالا هزينه تبليغ و ترويج مخارج بسته بندي بيمه محموله هزينه هاي توزيع روش پرداخت در قبال كالا هزينه هاي احتياطي (احتمالي) عامل سود…

Call Now Buttonتماس با ما