بازار صادرات

بازار صادرات : بازاري است كه گرد آوري ، ثبت و تحليل نظم داده  هاي مربوط به مشكلات بازاريابي كالا ها و خدمات مي پردازد. تحقيق بازارصادرات : مطالعه اي از بازار خارجي خاص ، جهت تشخيص نياز هاي آن بازار وتعيين روشهاي كه بتوانيم كالا ها رو به بهترين وجه ارائه كنيم . محقق محصولي معين و يا گروهي از محصولات كه صادركننده مشخص مي كند كار خو را شروع مي كند و سپس از آن اطلاعات را گرد آوري و تفسير نموذه تا بتواند ن تيجه مستدلي را استخراج كند. هدف تحقيق وارزيابي بازار صادرات : اداره اطلاعات…

Call Now Buttonتماس با ما