کنترل بودجه و بازاریابی

کنترل بودجه همراه با طرح بازاریابی و فروش در روشهای نوین مدیرت، امری ضروری است و به مدیر کمک می کند تا درهمه سطوح، نتایج حاصله را در قیاس با سطح بودجه توافق شده بسنجد و در موارد لزوم اقدامات سازنده به عمل آورد.

کنترل بودجه حداکثر سودآوری را برای یک شرکت صادراتی تامین می نماید و با چنین عملی شرکت مقادیری سرمایه را که برای آینده آن حیاتی است، جذب می کند.

امتیازات کنترل بودجه به شرح ذیل می باشد:

 • کنترل بودجه حداکثر سودآوری را برای یک شرکت صادراتی تامین می نماید و با چنین عملی شرکت مقادیری سرمایه را که برای آینده آن حیاتی است، جذب می کند.

امتیازات کنترل بودجه:

 • به شرکت صادراتی مجال می دهد تا برای چرخه خود، پیش بینی نقدینگی نماید. بدینوسیله بهترین استفاده از مازاد نقدینگی ممکن می سازد.
 • اعمال کنترل شدید را بر مخارج میسر می سازد.
 • استفاده حداکثر از منابع شرکت را تشویق می نماید و به حفظ اموال آن کمک می کند.
 • اطمینان می بخشد که همه کارکنان از طریق مدیرانشان در جهت اهداف شرکت کوشش می کنند.
 • مدیران را قادر می سازد که در جهت اهداف شرکت عمل نمایند.
 • به شرکت فرصت می دهد بهترین نتایج مالی را کسب نماید.
 • با استفاده از کنترلهای مالی شدید امکان صرفه جویی هزینه تا ۳ درصد از طریق روشهای نوین مدیریت و کنترل فراهم می گردد. محدودیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و گردش سرمایه را تشویق می کند.
 • در کل شرکت، خصوصا در سطح مدیریت که مسئولیت تشخیص و به کارگیری صحیح بودجه را به عهده دارند، حس صرفه جویی در هزینه افزایش می یابد.

زمانی که مدیر بازاریابی، بودجه فروش و برنامه بازاریابی را تنظیم می نماید، با پرسنل فروش و یا کارگزارانی که مستقیما مسئول تامین فروش می باشند روابط نزدیکی برقرار می نماید.

همچنین در طول مدتی که بودجه تعیین شده به زمینه های اقتصادی و سیاسی به وجود آمده و به هرگونه پیشرفتی که موجب افزایش یا کاهش تاثیرات بازاریابی می گردد توجه داشت.( اعمال هر گونه سیاست حمایتی،مقررات جدید کنترل ارزی، نوسانات نرخ ارز، سهولت در محدودیتهای تجاری، تورم وبیکاری ، روند کلی اقتصادی و…

بودجه برای یک سال منظور می گردد و درآمد و هزینه در طول این مدت بر مبنای هر چهار هفته و یا ماهانه تقسیم می شود. این امر امکان می دهد که نتایج هر ماهه ارزیابی شوند.

بودجه فروش و مخارج، نشانگر درآمد حاصل از فروش خارجی و مخارج دفتر صادرات می باشد که تحت کنترل و نفوذ مدیر بازاریابی قرار دارد.

درآمد حاصله از فروش خارجی را می توان بر مبنای کشور، منطقه و یا کالا ثبت نمود.این رقم نشانگر قیمت ثبت شده در قرارداد فروش می باشد. بودجه فروش بین افراد پرسنل فروش، کارگزاران ، توزیع کنندگان و غیره تقسیم می شود.هزینه ها کلی ترند و می توانند شامل عوامل زیر باشند

 • هزینه اداره دفاتر بازاریابی، فروش و حمل و نقل که هر یک ممکن است جداگانه منظور گردند.
 • بودجه منعکس کننده هزینه تولید و جنس فروخته شده در خارج می باشد.
 • هزینه توسعه و پیشبرد می تواند سنجش قابل توجهی از بودجه کل را تشکیل دهد که به روش فروش بستگی زیادی دارد.

نکته مهم آن است که بودجه به دقت کنترل شود تا از صرف مخارج بیهوده جلوگیری شود و حداکثر منافع از پولی که صرف می گرددحاصل شود. پیش بینی بودجه باید هر ۴ ماه یکبار مرور گردد و هرگونه انطباق لازم صورت گیرد.

مدیریت صادرات

ساختار مدیریت صادرات و ارکان آن می بایست اهداف کلی و سیاستهای شرکت را به صورتی که در دستور کار وارد آمده برآورده سازد. به طور کلی چنین مدیریتی شامل به کارگیری بهینه منابع می باشد.

نکات زیر مربوط به این امر می باشد:

 1. برنامه ریزی: این امر مستلزم شناسایی مشکل، فرصتها و تشخیص و دسته بندی اهداف ساختاری ( زمان بندی و بودجه بندی) می باشد. رسیدن به هدف و ارائه عملکرد باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
 2. سازماندهی منابع: این امر شامل شناسایی و انتخاب راه حلهای ممکن است این شناسایی می تواند در چرخه تولید تحقق یابد، بدین ترتیب برنامه باید تعدیل گردد تا جوابگوی سفارش خودی، از طریق اضافه کردن یک شیفت کاری به کارخانه و تغییر سیستم کار از یک به دو شیف، با تقسیم بندی نیروی کار، در دسترس بودن مواد اولیه و قطعات، حمل و نقل، تدارک انبار و غیره باشد.
 3. هماهنگی فعالیتها:این امر شامل تاثیر بر تصمیم گیری و هماهنگی فعالیتهای همه کسانی است که در محدوده اهداف و سیاستهای وضع شده شرکت، مسئول کاهش هزینه می باشند.
 4. سمت گیری به سوی اهداف:این امر می تواند از اداره تحقیق و توسعه آغاز شود، در حالی که مدیر صادرات، از طریق تیم مدیریت، یافته های بازار، داده ها ، راهنمایی ها و جهت گیری های مورد نیاز را فراهم می نماید.
 5. نظارت بر فعالیتها:جهت اطمینان یافتن از این مطلب است که طرحهای اتخاذ شده با توجه به عملکرد و شایستگی آنها ارزیابی می گردند و اهداف، شناختهشده می باشند. جهت استفاده بهینه از امکانات می باید در کلیه زمینه های مدیریت از کامپیوتر بهره برد. این امر مستلزم گسترش سیستم تغذیه و اطلاعات مدیریتی مستمر می باشد.

سیاست مدیریت در نهایت ایجاد انگیزه سود است و این امر بالاترین ویژگی را باید در اجرا و خط مشی مدیریت  داشته باشد

نتیجه آنکه مدیریت صادرات افت و خیز زیادی دارد و هر تصمیم گیری مشتمل بر ارزش موضوع آن است و اجازه می دهد بین بازار و شرایط متفاوت ان مقایسه ای صورت گیرد. به علاوه باید از فرایند برنامه ریزی و فنون کامپیوتری استفاده نمود.

 

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

0987654321
تماس با ما