آژانس تبلیغاتی

منظور از كانون هاي آگهي و آژانس تبليغاتي سازمان هايي هستند كه كار آنها تنظيم، تهيه،

مشاوره و اجراي برنامه هاي تبليغاتي و روابط عمومي و انجام دادن ساير خدمات براي معرفي و فروش كالا يا خدمات مربوط مي باشد.

آژانس های تبليغاتي چگونه سازمان مي يابند

با رشد بیشتر موسسه، تقسیم كار پیش می اید. اكثر آژانس های تبليغاتي با خدمات كامل،

كاركرده اي را توسط متخصصان عرضه می كنند. موسسات كوچكتر نیز همین خدمات اساسی

را ارائه می دهند، اما از تعداد كمتري افراد كه تخصص كمتر دارند و بیش از یك وظیفه را می توانند انجام دهند، استفاده می كنند.

آژانس تبلیغاتی

شركت هاي بزرگ بر یك یا دسته اي از خطوط تولید، نام تجاري، یا خدمات كه واحد هاي كسب و كار

نامیده میشوند، متمركزند. موسسات تبلیغات نیز ساختاري مشابه، ولی مشتریان متنوع و خطوط تولید

گوناگونی دارند. محصولات آژانس های تبليغاتي به جاي كالا، پندار )ایده( است. این پندارها در آگهی هاي

تبلیغاتی و طرح هاي مربوط به مبارزات تبلیغاتی و برنامه هاي رسانه اي ابراز وجود می كنند. یك آژانس های

تبليغاتي به جاي سازماندهی حول یك واحد كسب وكار، سازمان خود را بر محور درخواست مشتریان تنظیم میكند.

از آنجا كه مشتریان می آیند و می روند و درخواست هاي آنان تغییر می یابد، آژانس های تبليغاتي مربوط به آنها

باید قابلیت سازگاري با این تغییرات را داشته باشند. آژانس های تبليغاتي باید ایده هاي جدید را تشویق و پس

از پالایش، از آنها حمایت كنند. ذهن باز و انعطاف، بیش از ساختار سازمانی )در مورد اكثر آژانس های تبليغاتي

( اهمیت دارد. به علاوه، آژانس های تبليغاتي باید هم به طور درونی، براي فعالیت به عنوان یك كسب و كار

و هم به طور بیرونی، براي كار با مشتریان خود سازماندهی شوند.

آژانس تبلیغاتی

ساختار آژانس تبلیغاتی

برخلاف شركت ها، آژانس های تبليغاتي غالبا ساختار خود را براي پاسخگویی به نیازهاي مشتریان جدید

و یا توانایی هاي كاركنان خود تغییر می دهند. براي مثال، یك آژانس های تبليغاتي ممكن است داراي

یك مشترین باشد كه یك نام تجاري پیشتار در سراسر كشور با استفاده از تلویزیون و روزنامه هاي سراسري

تبلیغ می كند. براي این مشتري، تأكید )از حیث كاركنان( باید بر بخشهاي خالقیت و تحقیقات باشد. مشتري

دیگري كه به كسب و كار رستورانهاي غذاي آماده مشغول است و تعاونی هاي محلی متشكل از كاركنان

سهیم و یا دارندگان جواز در بازارهاي عمده دارد، نیازمند مدیران امور مشتري در این زمینه است تا بتواند

با تعاونی ها و دارندگان جواز كار كند. به هر حال، ویژه كارهاي معیاري وجود دارد كه در حول آنها اكثر

موسسات بزرگ و كوچك، سازماندهی میشوند. چهار ویژه كار اصلی اكثر آژانس تبلیغاتی به شرح زیر است:

-مدیریت امور مشتریان )مدیریت پروژه(

-خدمات خلاقیت

خدمات رسانه اي

تحقیق

علاوه بر این چهار حوزه كاري عمده، اكثر آژانس های تبليغاتي ، خدمات حمایتی نظیر ترافیك،

تولید چاپ، خدمات مالی، پرسنلی، و به طور فزاینده اي بازاریابی مستقیم را عرضه می كنند.

آژانس تبلیغاتی

مدير پروژه

مدیر پروژه ارتباط دهنده اصلی مشتري و آژانس بوده و وظیفه او نظارت بر اجراي دقیق كارهاي مشتري

در داخل آژانس و حصول اطمینان از بهره برداري كامل مشتري از مجموعه امكانات آژانس است. شایان

ذكر اینكه نباید تصمیم گیري در كلیه زمینه ها را وظیفه مدیر پروژه تلقی كنیم، بلكه نقش او مدیریت پیشبرد

كار مشتري در پیوند با آژانس های تبليغاتي محسوب می شود.

به عنوان مثال در جلساتی كه در آژانس براي هر مشتري برگزار می شود، توانایی هاي زیادي وجود دارد

كه مدیر پروژه میتواند با خلاقیتهاي خود، از آنها در پیشبرد كار مشتري بنحوي استفاده كند. وظیفه مدیر

پروژه ارائه كلیه اطلاعات مربوط به درخواست مشتري به افراد مربوطه در آژانس و ایجاد انگیزه لازم جهت

یافتن بهترین راه حل براي درخواست مشتري است.

مديريت پروژه )مديريت امور مشتري(

مدیریت پروژه عبارت است از خدمت كردن به عنوان یك رابط بین مشتري و آژانس های تبليغاتي

آژانس تبلیغاتی

براي اطمینان یافتن از این كه آژانس های تبليغاتي ، منابع خود را حول نیازهاي مشتري متمركز كند.

در عین حال آژانس های تبليغاتي نیز دیدگاه هاي خود را مطرح و به مشتري عرضه می كند. پس از

آنكه مشتري )یا مشتري و موسسه با هم( خطوط كلی یك مبارزه تبلیغاتی و یا حتی یك آگهی را

ترسیم كرد، بخش مدیریت پروژه، بر انجام یافتن كارها در چارچوب این خطوط راهنما، روز به روز نظارت

خواهد كرد. این خطوط راهنما به سوالات زیر پاسخ می دهد:

هدف تبلیغات چیست؟

مخاطب مقصد چه كسی است؟

تبلیغات چه وعده اي می دهد؟

چه چیزي از این وعده پشتیبانی میكند؟ آیا حمایت ثانویه اي براي مخاطبان مقصد خاص یا مدل هایی از محصول وجود دارد؟

پیام از كدام رسانه عرضه خواهد شد؟

-لحن یا شخصیت تبلیغات چیست؟

یا از لحاظ زمانبندي، ضعف رقابت، پیشگامی در فناوري، وفاداريهاي مصرفكننده نسبت

به كاالها و ارزش نام تجاري، فرصتهاي منحصر به فردي وجود دارد كه باید مدنظر قرار گیرد؟

مدير پروژه

مدیر پروژه ارتباط دهنده اصلی مشتري و آژانس های تبليغاتي بوده و وظیفه او نظارت بر اجراي

دقیق كارهاي مشتري در داخل آژانس های تبليغاتي و حصول اطمینان از بهره برداري كامل مشتري

از مجموعه امكانات آژانس های تبليغاتي است. شایان ذكر اینكه نباید تصمیم گیري در كلیه زمینه ها

را وظیفه مدیر پروژه تلقی كنیم، بلكه نقش او مدیریت پیشبرد كار مشتري در پیوند با آژانس های تبليغاتي محسوب میشود.

به عنوان مثال در جلساتی كه در آژانس های تبليغاتي براي هر مشتري برگزار می شود، توانایی هاي

زیادي وجود دارد كه مدیر پروژه می تواند با خلاقیت هاي خود، از آنها در پیشبرد كار مشتري بنحوي

استفاده كند. وظیفه مدیر پروژه ارائه كلیه اطلاعات مربوط به درخواست مشتري به افراد مربوطه در

آژانس های تبليغاتي و ایجاد انگیزه لازم جهت یافتن بهترین راه حل براي درخواست مشتري است.

مدير رسانه

در یك آژانس تبلیغاتی، مدیر رسانه نقشی اساسی ایفا می كند. وظیفه ي اارائه تركیبی

از مناسب ترین رسانه ها در چهارچوب زمان و بودجه ي پیشنهادي است.

مدیر رسانه هرگز به تنهایی عمل نكرده و عضو ثابتی از گروه اجرایی آژانس های تبليغاتي

محسوب می شود. حتی اگر در موقعیت هائی مشتري مستقیماً با او در تماس قرار گیرد و

تقاضاي پیشنهاداتی را بنماید، مدیر رسانه بدون مشورت با گروه اجرائی آژانس های تبليغاتي

نباید پیشنهاد خود را به مشتري ارائه كند. براي اینكه آژانس های تبليغاتي بتواند بهترین پیشنهادات

رسانه اي را ارائه كند، مدیر رسانه باید با دو موضوع آشنائی كامل داشته باشد: – استراتژي تبلیغاتی.

-موقعیت هر رسانه و دیده شدن آن توسط مخاطبین مورد نظر.

رسانه ها

براي توضیح بیشتر موضوع اول یعنی استراتژي تبلیغاتی، مدیر رسانه باید به عنوان عضوي ثابت و عنصري

سازنده در كلیه جلسات گروه اجرایی آژانس های تبليغاتي شركت كند. او باید از استراتژي تبلیغاتی، بودجه

پیشنهادي، نوع فعالیت مشتري آگاهی كامل داشته، فعالیت هاي تبلیغاتی رقبا را بصورت مستمر پیگیري كند.

در ارتباط با موضوع دوم یعنی آگاهی از مقدار توجه مخاطبین به یك رسانه ي خاص، مدیر رسانه باید در تمام

مدت هوش و حواس خود را متوجه این موضوع كند. او هرگز نباید به چند رسانه ي موجود اكتفا كند بلكه باید

بیش از هركس از رسانه هاي در حال تغییر و تحول و یا رسانه هاي در حال تولد اطلاع داشته باشد. گاه ایجاد

یك رسانه ي جدید براي یك محصول خاص می تواند از طریق آژانس های تبليغاتي پیشنهاد شود. وظیفه ي

مهم دیگر مدیر رسانه توسعه بهترین ارتباط كاري با صاحبان رسانه ها است.

آژانس تبلیغاتی

مدير تحقيقات بازار

بخش تحقیقات بازار هم براي آژانس و هم براي مشتري، وسیله ي كسب اطالعات است. شركت هاي

بزرگ بین المللی كه در كشورهاي مختلف فعالیت می كنند براي ارتقاء كیفیت محصول خود، بیش از هر

چیز از تحقیقات استفاده می كنند. تغییر و تحول در بازارهاي قدیم و وجود بازارهاي جدید را ارزیابی می كنند

و مهم تر از همه اینكه اكثر این شركت ها براي دستیابی به اطلاعات مناسب و هماهنگی محصوالت خود با

مصرف كنندگان، به آژانس هاي تبلیغاتی تكیه می كنند.

شناسایی مخاطبین و مصرف كنندگان و ارزیابی محصوالت رقبا و حركت هاي تبلیغاتی آنها، بیشترین اهمیت

را در بخش تحقیقات بازار یك آژانس دارد.

مديرتوليد / مسئول ترافيك

آگاهی از قابلیت آژانس در انجام كار با بهترین كیفیت و مناسب ترین قیمت در زمان مشخص شده،

مالك قضاوت مشتریان در مورد عملكرد آژانس می باشد.پ

تحقیقات بازار

از  مهمترین وظیفه ي یك مدیر تولید و یا مسئول ترافیك است. با اینكه مدیر تولید به تنهایی عمل نكرده

و عده ي زیادي براي عملی شدن هر پروژه در آژانس تبلیغاتی درگیر هستند، اما مسئولیت هماهنگی و اتمام كار بر عهده ي مدیر تولید است.

به عالوه مدیر تولید، مسئولیت هماهنگی فعالیت هاي آژانس و پیمان كاران را كه در اجراي هر كاري

بسیار حیاتی است، عهده دار است. زیرا بدون هماهنگی هاي درست و لازم انجام هر نوع كار تولیدي غیر ممكن خواهد بود.

مدیر تولید / مسئول ترافیك باید به كلیه كارهاي اجرائی موجود در آژانس تبلیغاتی اشراف داشته باشد.

همچنین باید بداند كه هر كدام از كارها در چه مرحله اي قرار گرفته و چه زمانی به

اتمام طراحی آنها باقی مانده است. او همچنین باید از مشكلات احتمالی، پیش از وقوع آگاهی داشته باشد.

گروه ايده پردازي

قلب چنین گروهی در یك آژانس، مدیرهنري و نویسنده ي تبلیغاتی است. این دو نفر با

همكاري یكدیگر و با نظارت مدیر ایده پردازي كمپین هاي تبلیغاتی را طراحی می كنند.

در گروه ایده پردازي، مدیر هنري عالوه بر مسئولیت كلیه طراحی ها، مسئولیت پروژه تا مرحله ي تولید را نیز به عهده دارد.

نویسنده ي تبلیغاتی عالوه بر مسئولیت طراحی شعارهاي تبلیغاتی باید كلیه متون مورد

نیاز براي هر طرح را آماده كرده، آنها را به تأیید برساند و در نهایت پس از اتمام طراحی،

قبل از ارائه به مشتري و یا چاپ، متون را نظارت و ویرایش نماید.

گروه ایده پردازي موفق به گروهی اتلاق می شود كه در آن مدیر هنري با همكاري نویسنده

بتوانند ایده هائی را خلق كنند كه هم در زمینه ي تصویري و هم نوشتاري ازهماهنگی هاي الزم

برخوردار باشند. این گروه ایده هاي خود را قبل از ارائه به مشتري باید به مدیر ایده پردازي ارائه

داده و نظرات او را جویا شوند. خلاقیت در گروه ایده پردازي، كلید موفقیت هر آژانس تبلیغاتی است.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما