انواع مختلف تحقیقات بازار:

اطلاعات: اولیه و ثانویه اولیه: مطالب اصلی و دست اول است که باید در محل بازار جمع آوری گردد که از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام می شود. ثانویه: از منبع منتشره و یا از داخل شرکت تهیه می شود.ممکن است از منبع دولتی ،اتحادیه تجاری و اتاق بازرگانی بدست آید. روش های اجرای ماموریت تحقیقاتی: ماموریت می تواند توسط بازرگان انجام گیرد مدیر یا مجری ارشد شرکت سازنده ممکن است به این وظیفه گمارده شود یک سازمان مستقل جهت تحقیق در نظر گرفته شود کارگزار تبلیغاتی با تشکیلات تحقیقاتی همکاری بلند مدت خلاصه تفاوتهای تحقیقات مصرفی و صنعتی…

Call Now Buttonتماس با ما