انواع طرح تحقيقات بازار

انواع طرح تحقيقات بازار علی توصیفی اکتشافی تحقیقات اکتشافی : براي تعريف مشكلات و مسائل و توسعه فرضيه هايي كه بعدها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، استفاده مي شود. هدف تحقيق اكتشافي: مشخص كردن مشكل اصلي است. در تحقيق اكتشافي طرح تحقيق رسمي وجود ندارد. بيشتر پروژه هاي مربوط به تحقيقات بازاريابي با تحقيقات اكتشافي آغاز مي شود. روشهاي طرح تحقيق اكتشافي بررسي مقالات و كتب موجود پرسش از افراد متخصص و متبحر بررسي چند مورد برگزيده بررسي مقالات و كتب موجود: اين كار بررسي منابع اطلاعات ثانويه(نظير انتشارات بازارگاني ، گزارشهاي تحقيقات گذشته، راهنماها و مجله هاي علمي، آمار…

Call Now Buttonتماس با ما