جهت ساخت غرفه نمایشگاهی توسط شرکت توزینو  با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۷۷۴۷۷۵۷۰

عوامل مؤثر در ساخت غرفه نمایشگاه

عوامل مؤثر در ساخت غرفه نمایشگاه ايده‌يابي: ايدههاي چي ً دمان متنوع است

مثال در بعضي موارد غرفه هاي نمايشگاهي از عناصر

طبيعي مانند درخت  يا مناظر طبيعي و ابزار و اشياء مرتبط يا غير مرتبط استفاده مي‌ کنند. مثال

چيدمان يك ميز و قرار دادن يك ماشين  تحرير روي آن همراه يك خودنويس با مقداري كاغذ و مداد

و قلم، فضايي شبيه ميز يك نويسنده ايجاد مي‌كند كه  ميتواند فضاي غرفه يك نمايشگاه را از خشكي

و يكنواختي درآورده و شكلي متنوع به آن بدهد.

فرم ، رنگ: بازي رنگها با حروف هم جلوههاي زيبايي از گراف يك را در فضاي غرفههاي نمايشگاهي به

وجود ميآورد. رنگها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطرهها باقی میمانند. بنابراين وسایل و

جهیزات و مبلمان و لوازم به کار گرفته شده در غرفه باید دارای رنگ متناسب با هويت

سازماني و کیفیت اجرایی خوبي باشند.

ويترين ) استند نمايش كاال،ميز و صندلي(: در برخي از چيدمان ها، تمركز اصلي طراح

گرافيك بر استندهاي  نمايشي و يا پيش خوان هاي داخل غرفه است.

ساخت غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی

عوامل مؤثر در ساخت غرفه نمایشگاه

نورپردازي

نورپردازي : براي ديده شدن عناصر به نمايش درآمده در يك غرفه كتاب نور كافي الزم است.

در سالنهاي  ً يك نور كند و مسطح ، مسلط و سراسري نصب بزرگ كه غرفه ها

به صورت يونيفرم در كنار هم قرار دارند معموال

ميشود. اما در قسمتهاي داخلي غرفه به دو نوع نور نياز داريم:

۱ -نوري كه كل فضا را روشن كند

۲ -نورهاي موضعي كه قسمتهاي مهم كار را مورد توجه چشم بيننده قرار ميدهد. )

نور در طراحي غرفه مانند نور  در يك اثر گرافيكي از طريق رنگهاي تيره و روشن نيز ايجاد ميشود.(

تايپوگرافي : حروفي را كه در غرفه نمایشگاه به كار ميرود از نظر شخصيت قلم با محتوا و معني

جمله سنجيده و  انتخاب ميشود. و در طراحي غرفه ها كلمات و جملههاي مختلفي كه از طرف

سفارشدهنده به طراح داده شده  است استفاده ميشود. هر چند در قلمهاي فارسي تنوع چنداني

در مقابل قلمهاي التين در دسترس طراحان  نيست ولي در شرايط حاضر قلمهاي فارسي مناسب

براي كاربردهاي نمايشگاهي كم نيستند، بنابراين بهتر است  از قلمهايي كه براي تيتر و عناوين

اصلي ساخته شدهاند در طراحي غرفه نمایشگاه استفاده كرد

ساخت غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی

تایپوگرافی غرفه نمایشگاه

در بسياري موارد طراحي گرافيك غرفه هاي نمایشگاه نمایشگاه با نماي زیبايي

از حروف و حروفنگاری انجام  ميشود. بازی رنگها با حروف هم جلوههای زیبایی از

گرافیک را در فضای غرفه های نمایشگاهی بوجود میآورند. انتخاب قلم مناسب

برای متنهای مختلف اصل اساسی در طراحی نمایشگاه و به طبع آن در طراحی غرفه برای  نمایشگاه است

پیش طراحی

بهترین روش برای تهیه پیش طرحهای اولیه استفاده از الگوهای پرسپکتیو

ایزومتریک یا استوانهای است. در این نوع  ۱ .پرسپکتیو نقطه گریز خطوط به یکدیگر برخورد ندارد

تحلیل و نیازسنجی سفارشدهنده و مخاطب

طراحی گرافیک غرفه استفاده از تکنیکهای گوناگون

اسکچها را میتوان با تکنیکهای جذاب آبرنگی آماده و تکمیل نمود و قبل از اجرای رایانهای با سفارشدهنده  ً

طرحهای دستی قوی که در آن جزئیات هم آورده شده برای در یک جلسه مورد بررسی قرار داد. معموال

سفارشدهنده جذاب و جالب است

شروع كار است. در اين جلسه طراح بايد از طرز تفكر صاحب كار و اهداف او يادداشت بردارد و اطالعات

كافي  به دست آورد كه بتواند بر اساس آن برآورد اوليه واقعبينانة قيمت طراحي را محاسبه و تعيين كند.

ساخت غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی

رآورد قيمت

۲ استفاده كرده و برآورد قيمت را محاسبه كند. بايد توجه داشت برآورد طراح ميتواند از تعرفههاي موجود

دستمزد و طراحي بر اساس اينكه كار ساده است يا پيچيده يا پر از جزئيات و نيز با توجه به مساحت و

اندازه  غرفه تعيين شود. بهطور مثال محاسبة برآورد يك متر طراحي، تعيين ميشود و در مساحت كل

غرفه ضرب شده  و جمع برآورد نزديك به شرايط را به دست مي ً آورد. مثال اگر طراحي يك متر مربع

A تومان باشد و غرفه ۸ متر  مربع باشد: پس قيمت طراحي غرفه عبارت است از:

كل قيمت= A × ۸

نیازهای پروژه

اجرا با توجه به نیازهای پروژه در دستور کار طراحی  قرار میگیرد. یکی از این تکنیکها که همیشه

كارساز بوده، استفاده از تکنیکهای عکاسی است. عکاسی از روی جلد نمایشگاهها و سپس ماکت

کردن آنها )پرینت( در ابعاد بزرگ يكي از اين روشها است.  نمایش روی جلدها که دارای طراحی

گرافیک خوب هستند در طراحی غرفه نمایشگاه یکی از بهترین راه حل هاست.

چند نمایشگاه مورد عالقه خود را )درسي يا غير درسي( از يك انتشارات انتخاب كنيد،

از جلد آنها  عكاسي كنيد و از فايل عكسها، به صورت لمينت و يا روشهاي ديگر ماكت

تهيه كرده و در غرفه  خود ارائه كنيد.

پذيرش سفارش

گفتوگوي جلسة اول به درخواست سفارشدهنده براي انتقال شرح سفارش

و توافق طراح و صاحب كار براي چند نمونه از قراردادهاي طراحي گرافيك

غرفه نمايشگاهي را از طريق اينترنت و يا روشهاي ديگري  جستوجو

و در كالس ارائه كنيد. و با هنرجويان دربارة آن گفتوگو كنيد

ميزان قيمت واحد متر مربع موضوع مهمي است كه طراح در جلسات بريف

با مشتري و با توجه به جزئيات كار  ً از يادداشتها و گفتوگو با مشتري، طراح

در مسير فرايند طراحي ميتواند براي ميتواند بدست آورد. ضمنا به دست

آوردن ايدههاي اوليه استفاده كند.

در اولين جلسه شايسته است طراح آلبومي از نمونه كارهاي خود را همراه

داشته باشد تا صاحب كار بتواند در  مورد تواناييهاي حرفهاي او آگاهي كامل

بدست آورد. پس از جلسات بريف و ارائة برآورد اوليه قيمت طراحي،  موضوع

عقد قرارداد از اهميت زيادي برخوردار است. اين قرارداد بايد شامل موارد قابل

پيگيري حقوقي باشد  بنابراين در تنظيم آن از مشاوران حقوقي استفاده ميشود

كه در آن موضوع و شرح سفارش، قيمت و دستمزد  طراحي، زمانبندي انجام،

تحويل پروژه؛ شرح وظايف دو طرف قرارداد و موارد حقوقي بيمه نيز به دقت مشخص  شده است.

توصيه ميشود كه طراح بدون عقد قرارداد و دريافت پيشپرداخت كاري

را شروع نكند. تجربه نشان داده كه  كار بدون قرارداد به سود سفارشدهنده است

 

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

0987654321
تماس با ما