جهت ساخت غرفه نمایشگاهی توسط شرکت توزینو  با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۷۷۴۷۷۵۷۰

آمورش طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه ،گروههای کاری گوناگونی در

آمورش طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه ، طراحی غرفه ها با یکدیگر برای برپایی یک نمایشگاه معموال

همکاری میکنند، طراحان و سازندگان ماکت، طراحان و مجریان نور و صدا، و…..

در طراحی گرافیک غرفه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 شما  در این مقاله مهارتهای زیر را کسب خواهند کرد:

طراحی غرفة کتاب در محل نمایشگاه بر اساس فضاهای داخلی

چیدمان داخلی غرفة کتاب

طراحی گرافیک استندها، پیشخوان ها و دیوار وکف غرفه

استاندارد عملکرد

طراحی گرافيك نمايشگاهي بر اساس سفارش مشتري و بكارگيري هويت سازماني سفارشدهنده.

فضاي نمايشگاهي

تاكنون به اندازهها و ابعاد وسايل و محيط پيرامون خود دقت كردهايد؟ اندازه ميزها، صندليها، ارتفاع سقف،

ارتفاع درب، ارتفاع پله و مانند آن بر چه اساسي تعيين ميشود؟ آيا براي ساخت و انتخاب اندازهها

استاندارد  خاصي وجود دارد؟

ارتفاع ميز، صندلي، نيمكت، تخته، ديوارهاي كالس تا سقف را اندازهگيري كنيد و در يك جدول نسبت

آنها را با يكديگر مقايسه كنيد. اين نسبتها چه ارتباطي با فضاي كارگاه يا كالس دارد؟ چه ارتباطي با  قد متوسط انسان دارد؟

آشنايي با فضاهاي نمايشگاهي

در نخستين گام براي شروع طراحي گرافيك نمايشگاهي، داشتن نگاهي متناسب با

فضاي غرفه كه تفاوتهاي  آشكاري نسبت به كار طراحي صفحات دو بعدي دارد، ضروري

است. به همين دليل بهتر است طراح از محل غرفه  و نمايشگاه از نزديك بازديد كرده و

با توجه به اندازههاي ديوار، سردر، ارتفاع پنلها، مسير عبوري بازديد‌كنندگان  از ورود

تا خروج از غرفه و زاويههاي ديد مخاطبين و … كار طراحي را شروع كند.

طراحي براي غرفه به وجود آوردن زمينة مناسب براي خوب ديده شدن، قرار گرفتن

)جانمايي( متناسب امكانات  با توجه به اهداف كاربردي غرفه است. سادگي و پرهيز

از پيچيدگي در چيدمان عناصر الزم از اهميت خاص  برخوردار است. مجموعه روابط سازه هاي

پسزمينه )فرم و رنگ( براي ارائه محصوالت و نمايش جذاب آنچه مورد  نظر صاحب

كار است نبايد ايجاد فشردگي و شلوغي بصري نمايد.

بازديد‌كنندگان يك غرفه نمايشگاهي از سادگي، آراستگي و فضاي آرام بصري كه ايده خوب

طراح را در خود  داشته باشد، استقبال مي‌كنند. بنابراين مانند گرايشهای ديگر طراحي

گرافيك، فكر و ايدههاي خالق و جذاب،  ستون اصلي موفقيت در كار است.

 ستون ها و ديوارهاي متغير مدوالر

براي ايجاد ديوارهاي يك غرفه بهتر است آنها را به صورت پنلهايي با

طول و ارتفاع يكسان كه ستونهايي بين  آنها قرار ميگيرد در نظر گرفت

 

 

ساخت غرفه نمایشگاه در تهران

اين ستونها بايد داراي ويژگيها و امكان پذيرش ديواره در چهار و يا هشت جهت عمود و مايل )۴۵ درجه( باشد.

ساخت غرفه نمایشگاه در تهران

طراحی گرافیک غرفه

نكته در مورد آمورش طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه کتاب:

 

استفاده ازپنل یا پانل با ابعاد يكسان اين امكان را به وجود ميآورد كه بتوان غرفة نمايشگاهي

را  بسيار ساده برپا كرد و سپس آن را جمع نمود و در صورت لزوم دوباره

براي نمايشگاهي ديگر از آن  استفاده نمود.

طول )ارتفاع( و عرض پنلها )ديوارهها( اندازه و تناسبهاي اين ديوارهها بايد با تناسبات

قد و شرايط بدن انسان رابطهاي درست داشته باشد. به طور كلي در طراحي فضاهاي ن

مايشگاهي و طراحي فضاها در معماري، اندازه اندام انسان تعيين كننده است. ارتفاع و

عرض و طول اتاقها و يا اندازه ميز و صندلي، عرض و ارتفاع دربها، عرض راهروها و راهپله ها

و ارتفاع پلهها همگي با در نظر گرفتن ابعاد بدن انسان، دستها، پاها و حركت آنها )از

طريق مفاصل( بايد طراحي شوند.

ساخت غرفه نمایشگاه در تهران

چيدمان داخلي غرفه

به فضاهاي مختلف اطراف خود مثل كارگاه، كالس درس، راهروي هنرستان و خانه نگاه كنيد.

در چيدمان هر  يك از آنها چه وسايلي به كار رفته است؟ چه تفاوتي بين آنها وجود دارد؟ اين

وسايل را ليست كنيد و سپس  تفاوتها و شباهتها را بنويسيد. همانطور كه گفته شد فضاي

نمايشگاهي بايد محصور به ديوارهايي باشد اما اين  قانون كلي و هميشگي نيست و يك غرفه ميتواند از چهار سمت

ارتفاع پنل مناسب براي يك غرفه نماي ً شگاهي )مثال نمايشگاه كتاب( ميتواند ۲ متر و يا ۲ متر

و بيست سانت و  عرض پانل ۸۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر در نظر گرفته شود. در معماري اطاق مسكوني

حداقل ارتفاع اكنون ۲ متر و  ۶۰ سانتيمتر محاسبه ميگردد.

با توجه به اندازههاي ديوارهاي كارگاه يا سالن اجتماعات مدرسه خود، براي آثار هنرجويان كالس

خود  يك غرفه نمايشگاه در نظر بگيريد و با پنلهاي يكسان غرفهها را جدا كنيد. اكنون شما يك

نمايشگاه  كوچك طراحي كردهايد كه براي جداسازي ميتوانيد از پنلهاي آماده و يا مواد

سبكي كه در دسترس  است استفاده كنيد. آمورش طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه کتاب

ستونهاي هشت وجهي

ستون ها ميتوانند از جنس چوب و يا فلز در نظر گرفته شوند. در اينجا به مقطع يك

ستون نمايشگاهي كه امكان  قرارگيري ديوارها را در هشت زاويه خود دارند نگاه مي‌كنيم.

ديواري جدا‌كننده نداشته باشد. اما در بسياري  موارد و بهخصوص

در سالنهاي بزرگ صاحبان غرفه ترجيح ميدهند به صورت منظم ديوارهاي جداكننده، فضا

ًرا از ديگر غرفهها جدا كند. بسياري از غرفهها به وسيله سه ديوار

پوششي محصور ميشوند و سمت ورود معموال باز است در پيشاني

فضاي باز ورودي تابلويي نصب ميشود كه نام و عنوان غرفه بر روي آن نوشته شده است.

در  طراحی يك ً غرفه مثال يك غرفه كتاب ميتوان روشهاي گوناگوني به كار برد. مانند استفاده

از حجمهاي ساده  مكعب شكل كه ارتفاعهاي مختلف داشته باشند، همچنين از ديوارها نيز با

ايجاد قفسههاي منظم و يا نامنظم  براي چيدمان كتابها ميتوان استفاده كرد. البته نه بهصورت

كتابخانهاي بلكه بهصورت قرار دادن كتاب به شكل  ايستاده و از روبرو با استفاده از پايه

هاي مخصوص براي نمايش كتابها سود برد

آمورش طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه ساخت غرفه نمایشگاه در تهران

ساخت غرفه نمایشگاه در تهران

چيدمان غرفه كتاب 

آمورش طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه ، با توجه به ساخت ديوارهاي

يك غرفه نمايشگاهي ، مساحتي در اختيار برگزار

كننده يا شركت‌كننده )صاحب  غرفه( گذاشته ميشود. طراح ميتواند از طريق

سيستم مدوالر ابعاد و فضاي دلخواه را در نمايشگاه كتاب ايجاد  كند.

چيدمان در يك غرفه نمايشگاهي مانند چيدمان تصوير و نوشتهها در يك صفحه

روزنامه و يا مجله است و نياز  به يك طرح كلي دارد.

اگر صفحهآرايي را طراحي بر روي يك سطح ۲ بعدي بدانيم، طراحي غرفه در فضاي

۳ بعدي حجم آرايي ميشود  مانند صفحهآرايي در يك بستهبندي كه چند وجه دارد

و از چند سمت ديده ميشود و مطالب و تصاوير روي آن  بايد با توجه به حجم و شرايط

ديده شدن آن قبل و بعد از فروش سازماندهي شود. در يك غرفه نيز چنين است. مسير

حركت و توجه بيننده در فضاي نمايشگاهي به مكان ورود، ادامة مسير و نيز خروج افراد بستگي دارد.

بنابراين چيدمان آنچه كه بايد به نمايش درآيد پالنبندي و اولويتبندي خواهد داشت. ً مثال چه كتابهايي

بايد  به خاطر اهميتشان در فروش و معرفي آنها در جاي بهتري قرار گيرند. گاهي ميتوان ماكت

بزرگي از كتابهاي  برتر را ساخت و يا روي جلد آنها يك پوستر بزرگ طراحيو روي ديوارهاي غرفه چسبانده شوند

ساخت غرفه نمایشگاه در تهران
اين مكعبها ميتوانند از چوب نئوپان با ضخامت نيم تا ۱ سانتيمتر ساخته و سپس به رنگ سفيد رنگآميزي  ً داراي طرحهاي گرافيك رنگي هستند مناسبترين زمينه را شوند. رنگ سفيد براي نمايش جلد كتب كه اكثرا براي ديده شدن ايجاد مي‌كنند.
۱ .به وسيله مواد و ابزارهايي ساده در گوشهاي از كارگاه حجمهاي مكعب مستطيل بسازيد و بر روي  آنها طرحهاي رنگي بزنيد سپس بر روي آن كتابهاي درسي خود را بچينيد.

۲ .مقايسه كنيد براي نمايشگاه كتابهاي درسي در يك غرفه نمايشگاه كتاب كدام رنگها مناسبتر  است.

طراحي گرافيك غرفه

۱ –طراحي هويت سازماني غرفه كتاب:

اگر فرض اول بر اين باشد كه يك ناشر قرار است غرفهاي در نمايشگاه داشته باشد، طراحي

گرافيك غرفه از برنامه  هويت سازماني آن ناشر تبعيت مي‌كند. هر نهاد و موسسهاي داراي

مجموعهاي پيشبيني شده از طرح نشانه  اوراق اداري، عناصر بصري و نوشتاري ويژه در يك

كتابچه است كه هويت سازماني آن نهاد يا موسسه را معرفي  مي‌كند. در اين كتابچه نكات

بسيار مهم هويت بصري، ۲ بعدي و حتي ۳ بعدي براي يك سازمان طراحي ميشود.

بنابراين طراحي گرافيك يك غرفه بايد تابع دستورالعملهاي دفترچه هويت سازماني باشد.

اولين و مهمترين نكته، نام و نشانه است كه بايد در پيشاني غرفه جانمايي شود.

بنابراين بايد براي محل، نام و  نشانه ناشر يا انتشارات كتاب،

فكر و طراحي و بهترين مكان به آن اختصاص داده شود

۲ -رنگ غرفه با هويت سازماني هماهنگي دارد؟

۳ -در غرفه از طراحي نشانه استفاده شده است؟

۴ -در غرفه از تايپوگرافي استفاده شده است؟

۵ -نورپردازي با چه نگاهي در طراحي غرفه انجام شده است؟

۶ -تجهيزات غرفه را ليست كنيد و در يك جدول بنويسيد. )مانند استند، پيشخوان

و …(  ۷ -آيا پيشاني و نام غرفه جذاب و قابل توجه است؟

با جستجو در اينترنت نمونه تصاويري از نمايشگاههاي كتاب قرآن، وسايل الكترونيكي، نمايشگاه

مبلمان  و لوازم اداري، نمايشگاه مواد غذايي پوشاك و … در كارگاه به نمايش بگذاريد و با

راهنمايي هنرآموز به  پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

۱ -هويت سازماني در اين غرفههاي نمايشگاهي چگونه است؟

نصب پوستر روي ديوار غرفه

اگر تصميم بگيريم كه در غرفه كتاب از پوستر نيز استفاده شود

بنابراين بايد؛ ارتفاع پوستر به سه قسمت مساوي  ۱

تقسيم شود و هنگام نصب اين نكته در نظر گرفته شود كه خط باالي پوستر مقابل چشم ناظر قرار گيرد. ۳

براي اين محاسبه، يك فرد با قد متوسط در نظر گرفته ميشودمعموال

تقسيم ارتفاع پوستر به ۳ قسمت مساوي و سپس در موقع نصب قرار گرفتن

خط يك سوم از باال مقابل  چشم يك بيننده با قامت متوسط محاسبه شود

گرافيك غرفه هاي نمايشگاه كتاب

طراحي روي جلد كتاب يكي از رشتههايي است كه طراحان گرافيك بسيار

عالقه مند به انجام آن هستند. جلد  كتاب همانند ويترين عمل مي‌كند و

طرح مناسب براي آن در موفقيت فروش كتاب، بسيار مؤثر است. در واقع

غرفه كتاب محل عرضة طرحهاي گرافيكي است كه روي جلد، عطف،

پشت جلد و صفحهآرايي داخلي فضاي  مطلوبي را ايجاد مي‌كنند.

بنابراين طراح غرفه بايد آگاه باشد كه چگونه اين نمونههاي گرافيكي را

به بهترين شكل ممكن، گرد هم آورد. انتخاب رنگها براي پسزمينهها )

سطوح و حجمها( در غرفه كتاب بهتر است تابع رنگهاي خنثي باشد.

البته اگر صاحب كار )ناشر( دفترچه يا كتابچه هويت بصري سازماني داشته باشد با توجه

به اولويتهاي  تدوين شده رنگها انتخاب شوند. رنگهاي خنثي عبارتاند از: سفيد، انواع

خاكستريهاي خنثي )بدون  گرايش به سردي يا گرمي( و رنگ سياه.

۱ به كار برد.روي جلد كتابهاي برتر مورد نظر ناشر را ميتوان با ابعاد بزرگ به عنوان پسزمينه )

بك‌گراند ( ۲ ميتوان در طراحي غرفه پاراگرافهايي از كتاب را با حروف و رنگ زمينه مناسب

در ابعاد با تكنيك كاترپالتر  بزرگ ساخت و در مقابل ديد بازديد‌كننده غرفه قرار داد.

طراح غرفه

طراح غرفه با اين گونه تمهيدات ميتواند مخاطب را براي دقايقي به فكر و تأمل وادارد. )

مجبور نمايد( در اين  زمينه تايپوگرافي )حروفنگاري( كمك مينمايد، كه به آن خواهيم

پرداخت. در عين حال بايد توجه داشت كه  مجموعه از نظر شلوغي بصري، آشفتگي

ايجاد نكند و هر فرم و رنگي به اندازه و در حد نياز و كاربرد موثر به كار  گرفته شود.

در طراحي غرفه كتاب ميتوان از شرايط ويترين يك كتابفروشي نيز استفاده كرد و البته

اين ويترين بايد  بهصورتي در مجموعه غرفه قرار گيرد كه حركت و گردش آزاد مخاطب

در غرفه محدود نشود. بنابراين اندازهها  و مقياسها بايد مورد توجه قرار گيرند. از به

وجود آوردن راهروهاي تنگ بايد پرهيز نمود و توجه داشت كه در  شرايط ازدحام

بازديد‌كنندگان، فضاي رفت و آمد سهل و آسان باشد.

اين حركت آسان در غرفة نمايشگاه كتاب، مانند تدبيري است كه در طراحي

و صفحهآرايي يك روزنامه  براي اولويتبندي عناوين و تيترها در نظر ميگيريم.

اهداف فرايند و شيوه هاي طراحي گرافيك غرفه

در طراحي گرافيك و به طبع آن در طراحي گرافيك يك غرفه كتاب شيوه ها

و فنون اجرايي غرفه تابع اهداف  اوليه طراح )فكر و ايده راهبردي( است.

ايده و فكر اوليه پايه و اساس اجرا را ميسازد.

هماهنگي با ناشر بسيار مهم بوده و اينكه او چه برنامه و هدفي در برپايي

غرفه خود دارد در طراحي گرافيك غرفه مؤثر است. عالوه بر اين ميتوان

ايده ها را از ميان كتابهاي برتر ناشر انتخاب كرده و براي گرافيك غرفه،  از محتواي كتابها ايده گرفت.

طراحي غرفه كتاب مانند طراحي صحنه نمايش است. داستانها، پرسوناژها،

رويدادها و جمالت كليدي از ميان  صفحات يك كتاب ميتواند اساس نقطه توجه و ايده كليدي در گرافيك باشد.

جلب توجه اصل بسيار مهم در طراحي غرفة نمايشگاه است همانطور كه جلب

توجه در طراحي يك پوستر بيننده  را به مكث و توقف دعوت مي‌كند. غرفه نمايشگاه

نيز بايد مخاطب را به ورود به غرفه تشويق كند.  براي رسيدن به اين هدف اصل

سادگي هميشه مهم بوده است. ساده و بيپيرايه بودن در طراحي گرافيك و به

طور خاص در گرافيك غرفه نمايشگاه در عين اينكه احساس ميشود آسان است اما در عمل دشواريهاي خود

را دارد. سادگي در طراحي گراف يك غرفه، ميتواند زمينه خوبي براي بهتر ديده شدن خود كتابها

و جلد آنها باشد. شكل مربع در حالت دو بعدي و مكعب در حالت سه بعدي يكي از راههاي

آسان براي ايجاد سادگي گرافيكي و  فضايي ايستا و محكم در طراحي غرفه به شمار ميرود

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

0987654321
تماس با ما